תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

כללי

 • אתר זה (להלן:"האתר") הינו בבעלות אורית חזון מנדל. ע"מ 032077356 (להלן: ״בעלת הסטודיו״).

 • השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. בעלת הסטודיו רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. בעלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

 • הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 • בעלת הסטודיו רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון.

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש.ת אינו רשאי.ת להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום/תשלום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.ה.

 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא כוזב, שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 • כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של בעלת הסטודיו בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת בעלת הסטודיו מראש ובכתב.

 • לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או בעלת הסטודיו ו/או בעלי האתר ו/או למי מבעלת הסטודיויו ועובדיו בכל הקשור להוראות תקנון זה.

 • טעות לעולם חוזרת – בעלת הסטודיו עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שמלאי האתר יהיה עדכני, אך לעיתים עלולות להיות טעויות וחוסרים בלתי צפויים. אי לכך בעלת הסטודיו אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל הפריטים ו/או הדגמים המופיעים באתר.

 • בנוסף לאמור, בעלת הסטודיו עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים ובעלת הסטודיו לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 • כל המחירים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי דין אלא אם צויין ליד שהמחיר אינו כולל מע"מ. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

 • בעלת הסטודיו רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי הפריטים ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת.

 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 • התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לכל המינים.

 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

הרשמה/השתתפות בסדנה

 • מספר המשתתפים בסדנה מוגבל, המגיש.ה מועמדות לסדנה מודע.ת שהקבלה לסדנה כפופה בתהליך הרשמה, מילוי שאלון אישי, וראיון קבלה/התאמה ע"י בעלת הסטודיו אשר בסמכותה אישור קבלה לסדנה.

 • מועמד.ת שנרשם.ה לסדנה ללימוד בניית אתרים וניהול לקוחות מצהיר.ה שמקבל.ת את תנאי ההרשמה וחותם.ת על טופס הצטרפות מפורט.

ביטול השתתפות בסדנה

 • במקרה שמשתתף מבטלת את השתתפותו.ה, על דעת עצמו, מכל סיבה, תשמר לו.ה הזכות להצטרף בסדנה הבאה, אין החזר תשלום עד 3 ימים לפני תחילת הסדנה.

תקנון השתתפות בסדנה

 • המשתתף יצהיר כי ידוע לו כי במסגרת סדנה יועברו תרגילים בעניינים הקשורים לבניית אתרים, והוא יאשר בזאת כי ידוע לו שכל התרגילים הנ"ל אינם מהווים תחליף ללימוד מקצועי במוסד מוכר להשכלה אשר ניתן ע"י אנשי מקצוע מוסמכים. המשתתף מבין שאין בדברים שיאמרו במסגרת הסדנה, אם במפורש ואם במשתמע, כדי להוות ייעוץ מקצועי שאינו במסגרת התוכנית.

 • המשתתף יצהיר בזאת כי הובהר לו שלא ניתן לערוב לתוצאות התכנית וכי כל פעולה ו/או הימנעות מביצוע פעולה אשר יבחר לנקוט כתוצאה מהשתתפותו בסדנה הנם באחריותו הבלעדית בלבד ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד בעלת הסטודיו ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מהשתתפותי בסדנה.

 • המשתתף יאשר בזאת כי ברור לו שהתוכנית הנה בתחום בניית אתרים, הוא/היא פוטר מראש את בעלת הסטודיו ו/או מי מטעמה מכל אחריות באשר לטענה הקשורה לנזק עקיף ו/או ישיר שנגרם לי ו/או למי מטעמי בעקבות הסתמכותו על הדברים שנאמרו  במסגרת הסדנה לרבות דברים שנאמרו אם במפורש או במשתמע אשר עשויים להדמות לייעוץ או הכוונה בתחום הכלכלי או הפיננסי או האישי.

 • המשתתף יתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שהגיע ו/או שיגיע לידיו ו/או לידיעתו במישרין או בעקיפין במהלך ו/או בקשר עם השתתפותו בסדנה הנ"ל. לצורך מסמך זה – "מידע" – כל המידע הנכלל בסדנה לרבות, אך מבלי למעט, תוכן, ספרים, מצגות, הקלטות,  תרגילים, מסמכים, תמציתי אימון, דוגמאות, נתונים, תכניות, תוכנות, סודות מסחריים, מידע ביחס לזהות לקוחות, אנשים או גופים הבאים עם "סדנה ללימוד בניית אתרים" מידע השייך ל "בעלת הסטודיו" וכן כל פרט או נתון  הקשורים בנושאים המועברים על ידי "סדנה ללימוד בניית אתרים" ו/או מי מטעמם בסדנה בין בכתב ובין בעל-פה, הכול למעט מידע שהינו נחלת הכלל.

מתחייב המשתתף.ת:

  • לא לגלות ו/או לגרום לגילוי ו/או להציג ו/או להעביר ו/או למכור ו/או לשכפל, בתמורה או שלא בתמורה את המידע, במישרין או בעקיפין וכן להימנע באופן מוחלט מהקלטה ו/או תיעוד ו/או צילומים של הסדנה ו/או של כל חלק מהסדנה.

  • לא לעשות כל שימוש במידע או בכל חלק ממנו, במישרין או בעקיפין, לרבות בכנסים, מצגות, הרצאות, מפגשים, סדנאות ובכל אופן פומבי שהוא, בתמורה או שלא בתמורה, שלא במסגרת הסדנה ולצורך השתתפותו בו.

  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ידוע למשתתף שהמידע הינו קניינה ורכושה הבלעדי של "סדנה ללימוד בניית אתרים", מוגן בזכויות יוצרים והוא בעל ערך רב. ידוע לי כי מסירת המידע ו/או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו כמו הם שימוש בלתי מורשה בו, עלולים לגרום ל"בעלת הסטודיו" נזקים חמורים.

  • התחייבות זו תחול ללא הגבלת זמן אף לאחר סיום השתתפותי בסדנה.

 • בעלת הסטודיו תיידע והמשתתף ידע  שעשוי להיות מצולם ומוקלט במהלך מפגשי הסדנה בין אם אמצעי הצילום וההקלטה גלויים לי ובין אם לאו. הוא ייתן לבעלת הסטודיו זכות שימוש בצילומים והקלטות כאמור ויאשר כי זכויות היוצרים באלו שייכים לבעלת הסטודיו וכי אין לו כל זכות ו/או דרישה ביחס אליהם. למרות האמור בעלת הסטודיו מתחייבת, ככל שיש ביכולתה להסיר, להסיר צילום של המשתתף במידה ויציג את הצילום כפוגעני עבורו.

המשתתף.ת יאשר:

  • לא הורשע בעבירה פלילית כלשהי, בארץ או בחו"ל ו/או לא הורשע בעבירת משמעת בפני פורום כלשהו במקום עיסוק, מקום עבודה או מקום לימודים;

  • לא הוטלו עליו עבודות לתועלת הציבור, צווי מבחן או ענישה כלשהיא ללא הרשעה.

  • לא תלויים ועומדים כנגדו הליכי ערעור פלילי או דין משמעתי או כתב אישום או הליך חקירה אחר כלשהו.

 • מצב בריאות המשתתף: המשתתף יצהיר שהנו אדם בקו הבריאות ואינו בהווה בטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, מיסטי כלשהו שמונע מממנו להשתתף בסדנה ושאיננו נוטל תרופות לצורך טיפולים נפשיים ו/או פסיכיאטרים באופן קבוע. המשתתף יתחייב שבמידה ונוטל תרופות ו/או עבר/עובר טיפולים כאמור לעיל, באחריותו לתאם שיחה עם רכזת הסדנה וכי  השתתפותו בסדנה הנה על פי שיקולה של בעלת הסטודיו.

 • המשתתף יחתום על תקנון השתתפות לאחר שקרא את כל האמור בתקנון ההשתתפות בסדנה ולאחר שבדק את כל הצהרותיו והתחייבויותיו  באופן יסודי, לאחר שבדק את כל הסיכונים וערך את כל הבדיקות והבירורים וקיבל תשובות לכל השאלות ששאל לשביעות רצונו מתוך הבנה ומלאה ומתוך רצון חופשי, וחתימתו תחייב אותו לכל עניין ודבר.

שמירה על סודיות

 • ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר יבקש מהלקוחות רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת מוצרים.

 • האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי יצטרכו הלקוחות לספק שוב את פרטי האשראי.

 • האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

 • חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקה באתר הינה חברת משולם. במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, באופן שמאפשר להזמין שירות ולמסור את פרטי הלקוחות בביטחון.

 • בעלת הסטודיו לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים ושל הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בין לקוח לבין בעלת הסטודיו שתחייב חשיפת פרטיו; אם הלקוח יבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; אם בעלת הסטודיו תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר אלקטרוני

 • בעלת הסטודיו מעוניינת לשלוח ללקוחותיה מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר ללקוח רק אם הנ״ל נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. בעלת הסטודיו לא תמסור את פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי כלשהו.

אחריות

 • האתר ו/או בעלת הסטודיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 • במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את בעלת הסטודיו.

 • בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק עדיף ו/או תוצאתי.

 • האתר אינו אחראי לשימוש שיעשו הלקוחות ו/או המזמינים במוצרים המוזמנים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות כל שימוש אחר בפריטים.

תרגול ולימוד בסדנה

 • הסדנה מתקיימת פרונטלית בעיר ירושלים, בשפה העברית.

 • הדרכות מקצועיות אישיות ו/או קבוצתיות מתקיימות גם באופן טלפוני ו/או דיגיטלי, בשפה העברית.

הגבלת גיל

 • תנאי לרכישה באתר כי הרוכש.ת הינו בן 18 שנים ומעלה.

יצירת קשר ושירות לקוחות

 • ניתן לפנות לבעלת הסטודיו בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור באמצעי התקשורת הבאים: דואר אלקטרוניorit@ohm.org.il :.

Call Now Button